หน้าแรก

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

"ประกาศ แจ้งผู้สมัครที่ขึ้นสถานะ "เอกสารไม่ครบถ้วน" แล้วเปลี่ยนสถานะ "รอนักเรียนแก้ไขข้อมูล" ให้ผู้สมัครเข้าแก้ไขข้อมูลโดยใส่เลขประจำตัวประชาชน แล้วดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย
"นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเขต ตำบลมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง ก่อนวันที่ 3 พ.ค. 2561"
สมัครทางไปรษณีย์ สมัครออนไลน์
หลักฐานการสมัคร หลักฐานการสมัคร

๑.ใบสมัคร (ลิ้งใบสมัคร)

๒.บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

๓.ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ฉบับจริง

๔.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

๕.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)

ใบสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนทั่วไป)

ใบสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต)

ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

จัดส่ง งานวิชาการ โรงเรียนมุกดาหาร (สมัครเข้าศึกษาต่อ)เลข 147

ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ (มีผลตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์)

๑.บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

๒.ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ฉบับจริง

๓.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

๔.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน ๑ รูป

ขั้นตอนการสมัครและตรวจสอบรายชื่อ

ขนาดแต่ละภาพไม่เกิน 100 kb